Stichting vrienden van Talma Hof

De stichting Vrienden van Talma Hof is door het Ministerie van Financiën per 1 februari 2015 erkend als Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI). Hierdoor zijn uw giften en donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

Beleidsplan
De stichting Vrienden zet zich in om gelden bij elkaar te brengen om extra voorzieningen voor de bewoners van Talma Hof te kunnen financieren. Dit betreft voorzieningen die niet behoren tot de (normale) exploitatie van het verpleeghuis of op andere wijze worden gefinancierd vanuit de WLZ.

Het bestuur van de stichting Vrienden overlegt vijf keer per jaar en gaat na welke wensen er binnen het verpleeghuis leven. Uit de wensen wordt in overleg met een afgevaardigde van het verpleeghuis een keuze gemaakt. Tijdens de lente- en herfstmarkt is het Bestuur aanwezig voor verkoop van perk- en plantgoed of kamerplanten. Daarnaast zet het Bestuur zich in om het aantal vrienden van de stichting te laten groeien.

Doelstelling
Stichting Vrienden van Talma Hof ’is op 29 oktober 1991 opgericht als steunstichting en heeft als doel gelden te werven voor activiteiten en voorzieningen die niet uit de algemene
middelen bekostigd kunnen worden’.

Bestuurssamenstelling
Mw. A.C.J. Soppe-Vessies, voorzitter
Mw. A.M. Troost-van Heerde, secretaris
Dhr. B.T. Oegema, penningmeester
Dhr. J. Doornbos, algemeen lid
Mw. N.A. Pelleboer-van Liere, algemeen lid

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen of beloning.Werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis. Zie: statuten van de stichting

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Door de jaren heen heeft de stichting Vrienden van Talma Hof al veel kunnen betekenen. Zo is met hulp van gelden van de stichting in het in 2014 een braintrainer aangeschaft waarmee de bewoners geheugentraining kunnen doen. Ook heeft de stichting o.a. bijgedragen aan de aanschaf van een duofiets met trapondersteuning en een geluidsinstallatie voor in restaurant ‘De Brink’.

Financiële verantwoording
Conform de statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en beheert deze gelden van de stichting. Jaarlijks wordt door een accountantskantoor Flynth, te Emmeloord, een jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in de richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 “Organisaties zonder winststreven”. Zie: de jaarstukken over 2014 en de jaarstukken over 2015 en de statuten.

Contactgegevens Stichting Vrienden van Talma Hof
Mw. A. M. Troost-van Heerde
Genemuidenstraat 4
8304 GC Emmeloord
E-mail: stichtingvriendenvantalmahof@zorggroep-onl.nl

Rekeningnummer: NL12 RABO 0346 5903 45
Nummer K.v.K. : 41246395
RSIN/fiscaal nummer : 803197743

anbi vrienden van talmahof