Beleid informele zorg

Voor het opstellen van dit beleid is in maart 2014 gestart in de organisatie met een inventarisatie van de behoefte aan diverse vormen van informele zorg. Informatie is opgehaald zowel bij cliënten als medewerkers, i.s.m. de Centrale Cliëntenraad onder de noemer van ‘Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers’.

De Hervorming van de langdurige zorg en de trend van een samenleving die overgaat van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving zijn hierbij belangrijke, richtingbepalende factoren. Daarbij stimuleert de overheid met wet- en regelgeving het langer thuis wonen. De professionele zorg zal daarbij een meer aanvullende rol krijgen op wat de omgeving, ook wel de informele zorg, van een zorgvrager zelf kan doen en al doet.

Ontwikkeldocument
Dit beleidsdocument is een ontwikkeldocument. Het beleid Informele Zorg ZONL krijgt de komende maanden verder vorm, mede ook door input vanuit het onderzoek van de NHL in opdracht van de Centrale Cliëntenraad ZONL. 2015 zien wij als een transitiejaar, waarin ook informele zorg een belangrijk aandachtsgebied zal zijn.

Het Beleid informele zorg is opgedeeld in twee onderdelen; mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid, die nauw met elkaar samenhangen.

Klik hier voor het Beleid Informele zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land