Wij bieden zorg- en dienstverlening aan de inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Van jong tot oud. Onze organisatie telt ongeveer 1800 medewerkers en 1000 vrijwilligers.

Ons aanbod is breed en gevarieerd. De meeste aandacht gaat uit naar (complexe) ouderenzorg in woonzorglocaties en bij u thuis. Ook bieden we jeugd- en maatschappelijke zorg (in de Noordoostpolder en Urk) en leveren we specialistische (eerstelijns)zorg en behandeling en revalidatie vanuit het Advies- en Behandelcentrum (ABC) en revalidatie De Schakel in Emmeloord.

Betrokken zorg is onze kracht
Iedereen doet ertoe. Zorggroep Oude en Nieuwe Land zet in op een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht komt en iedereen mee kan doen. Waarin mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Leven, wonen en werken op een manier die zij zelf als waardevol en prettig ervaren. Samen met anderen vormen we een samenleving waarin we naar elkaar omzien en elkaar helpen.

De kracht van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is onze visie op Betrokken zorg. Betrokken zorg gaat over zorg, begeleiding en ondersteuning. Over doen wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven. Onze grondhouding is dat we werken vanuit verbinding en vertrouwen en dat we verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn en wat we doen. We zijn ook een lerende organisatie; we doen het vandaag beter dan gister en morgen beter dan vandaag.

We staan klaar voor mensen die een zorgvraag hebben, voor een korte of langere periode in hun leven. We ondersteunen jonge en oudere mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan, waarbij zij zelf zoveel mogelijk de eigen regie blijven voeren. Ons doel is mensen helpen hun deelname aan de samenleving te behouden of te vergroten.

Daarvoor moet je elkaar leren kennen en (h)erkennen. Naar elkaar luisteren en in gesprek zijn en blijven. Betrokken zorg gaat uit van unieke levensverhalen en de specifieke wensen en behoeften die er zijn. Samen met de zorgvrager, familie of mantelzorgers en met ondersteuning van vele vrijwilligers komen we tot de best passende oplossing(en). Persoonsgerichte betrokken zorg met aandacht voor ieder uniek mens.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is diep geworteld in de dorpen en kernen van de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. We zijn zichtbaar in alle kernen en wijken. Daarnaast dragen we actief bij aan lokale initiatieven, nemen we deel in (keten)netwerken en zetten we technologie in die de autonomie en gezondheid van mensen bevordert.

Vanuit de kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid leveren de deskundige medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land integrale zorg en ondersteuning. Van (gespecialiseerde) verzorging en verpleging thuis, jeugd- en maatschappelijke zorg, behandeling en revalidatie tot aan allerlei vormen van wonen en zorg. Thuis en als dat niet meer lukt zo dicht mogelijk bij huis. Dat doen we graag samen met de informele en formele netwerken die er zijn. Overdag en ’s nachts, op het moment dat dit nodig is en op de plek waar dit gewenst is.

Maatschappelijk en kwaliteitsverslag
We hechten veel waarde aan transparantie in de zorg. Naast onze verplichte verantwoording op www.jaarverantwoordingzorg.nl brengen wij een toegankelijker publicatie uit voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Een overzicht van de relevante gebeurtenissen leest u in 'Betrokken Zorg in 2018'. Dit verslag belicht de ontwikkelingen binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de vele (kwaliteits)thema’s en activiteiten die er in 2018 zijn geweest.