“Talma Hof biedt zorg van voldoende kwaliteit”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht bij Talma Hof in Emmeloord formeel opgeheven. Dit na een bezoek aan de locatie op 19 september jl.

De inspectie gaf aan zeer content te zijn met hetgeen zij aantroffen en ervaarden. “We zijn heel blij met dit goede nieuws”, zegt Frank Kodden, bestuurder van de Zorggroep. “Een verdiende uitkomst nadat er de afgelopen maanden in Talma Hof erg hard gewerkt is aan verbetering. Medewerkers en andere direct betrokkenen hebben in zeer korte tijd ons eigen Kwaliteitsprogramma ‘Vensters van kwaliteit’ tot uitvoering gebracht. Allemaal hebben we een steentje bijgedragen. Een mooie prestatie! Nu zetten we samen volop in op het borgen van dit gewenste resultaat.”

In het Kwaliteitsprogramma van ZONL staat persoonsgerichte zorg aan bewoners in samenwerking met mantelzorgers en familie centraal. Frank Kodden: “Vensters van kwaliteit gaat over het goed kunnen blijven inspelen op de toenemende complexe zorgvraag vanuit een bredere bril. Hierbij is de schriftelijke vastlegging en uitvoering van de zorg en ondersteuning belangrijk, maar juist ook het welbevinden en een zinvolle tijdsbesteding van de bewoners.”

De inspectie stelt dat de zorg van voldoende kwaliteit is en dat er goed gestuurd is op verbetering. Zij heeft er vertrouwen in dat dat zo blijft en nog verder zal verbeteren. Daarmee wordt het toezichttraject afgesloten.