Als bewoner van één van onze woonzorglocaties kunt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Iedere woonzorglocatie heeft een eigen cliëntenraad ofwel medezeggenschapsorgaan. Alle cliëntenraden zijn daarnaast vertegenwoordigd in de Centrale cliëntenraad van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Deze centrale raad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg van ons ontvangen.

De zorgsector is voortdurend in beweging. Daarom zorgen de cliëntenraden ervoor dat ze goed zijn geïnformeerd. Uiteindelijk gaat het er om dat u de juiste zorg krijgt. De cliëntenraden zien er onder andere op toe dat dit gebeurt en dat de kwaliteit van zorg verantwoord is en aan kwaliteitseisen voldoet. Dit doen zij door systematisch na te gaan op welke punten de zorg verbeterd kan worden en zich daarvoor in te zetten.

Uw mening telt!
De cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de teamcoach van de woonzorglocaties en via de centrale cliëntenraad aan onze Raad van Bestuur. We hechten veel waarde aan deze adviezen. Het is dus erg belangrijk dat u uw mening laat horen! Zonder uw ervaringen kunnen zij hun werk niet goed doen. Minder positieve ervaringen worden gebruikt om kwaliteitsverbeteringen te realiseren en positieve ervaringen worden gebruikt als stimulans voor de toekomst.

Heeft u een klacht?
Het kan gebeuren dat u om een bepaalde reden niet tevreden bent met de gang van zaken. U kunt dan een klacht indienen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Klachten.

Contact
Wilt u ook deel uitmaken van een cliëntenraad? Neem dan contact met ons op om u aan te melden of om meer informatie op te vragen. In het kader rechts vindt u de gegevens per cliëntenraad.

Afbeelding: De Centrale Cliëntenraad ZONL