Ontslagprocedure opgestart voor hulpen in de huishouding

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft bij het UWV de procedure opgestart voor collectief ontslag voor 254 medewerkers die hulp in de huishouding geven aan cliënten in de gemeenten Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder (SUN-gemeenten). De organisatie kondigde eerder al aan per 31 december 2016 te stoppen met het bieden van hulp in de huishouding. Andere vormen van thuiszorg, zoals verzorging en verpleging aan huis blijven bestaan.


Vanaf 2015 is hulp in de huishouding in de SUN-gemeenten omgevormd naar een ‘Algemene voorziening schoonmaakondersteuning’ en een ‘Maatwerk voorziening schoonmaakondersteuning’. Sinds de wijzigingen in de Wmo 2015 legt ZONL maandelijks EUR 50.000 bij. Dit besluit werd in 2015 breed gedeeld met betrokken cliënten, medewerkers, de SUN-gemeenten, de vakbonden als ook gedeeld in de regionale pers. ZONL heeft hiervoor een uitgebreid ‘Afbouwplan Schoonmaakondersteuning 2015-2016’ geschreven.
Onlangs hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met alle hulpen om hen concreet van informatie te voorzien over de procedure, het tijdspad en ondersteuning vanuit het mobiliteitsbureau. Er was veel gelegenheid voor het stellen van vragen en hier werd dan ook veel gebruik van gemaakt. Veel hulpen geven aan eventueel zelfstandig verder te willen of via een nieuw samenwerkingsverband (coöperatie) hun diensten aan te bieden.. ZONL organiseert derhalve op korte termijn een informatiebijeekomst hierover.
ZONL is de afgelopen maanden veel in gesprek geweest met betrokken partijen. Met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingraad ZONL en de vakbonden heeft intensief overleg plaatsgevonden. “Ook hebben we zoals afgesproken met andere organisaties gesprekken gevoerd om te kijken of zij de dienst hulp in de huishouding wilden voortzetten en de medewerkers van ZONL wilden overnemen”, geeft Frank Kodden, bestuurder ZONL aan. “Deze gesprekken hebben vooralsnog helaas geen overnamekandidaat opgeleverd.”
ZONL betreurt het feit de ontslagprocedure in gang te moeten zetten. “We hadden onze medewerkers en cliënten graag warm overgedragen aan een andere aanbieder”, aldus Frank Kodden. “Nu dit niet lijkt te gaan gebeuren, kunnen we niet anders dan deze stap nemen.” Cliënten hebben onlangs een brief ontvangen waarin ZONL aangeeft hen graag te begeleiden naar de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2017, opdat zij niet zonder hulp komen te zitten.