Zorgweigering / stopzetten zorg

De procedure zorgweigering/ stopzetten zorg is van toepassing voor alle cliënten die in zorg zullen komen of in zorg zijn. Zorggroep Oude en Nieuwe Land levert verantwoorde zorg. Als door omstandigheden hieraan niet (meer) kan worden voldaan, zal de Zorggroep op een gepaste wijze actie ondernemen. Slechts in zeer extreme gevallen zal tot het niet starten of het stopzetten van zorg worden overgegaan. De ernst van de situatie is bepalend voor het gedeeltelijk dan wel geheel weigeren of stopzetten van zorg.

In het protocol 'Zorgweigering' staan de criteria, werkwijze en het stappenplan rond zorgweigering/ stopzetten zorg.