AWBZ = Wlz + Wmo 2015 + Zvw + Jeugdwet 2015

Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. Wat voorheen de AWBZ was is overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet 2015.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Voor zorg uit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Daarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt een Wlz-indicatie aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De Wlz vergoedt alleen de zwaarste, langdurige zorg. De Wlz is alleen voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. Dat betekent dat u zo lang mogelijk thuis ondersteuning krijgt. U komt pas in aanmerking voor verblijf in een instelling als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als de hulp via de gemeente en zorgverzekeraar niet meer toereikend is. U blijft dus langer zelfstandig wonen, met ondersteuning en zorg thuis. En met meer hulp vanuit uw eigen sociale netwerk (mantelzorg, familie, vrijwilligers, buren, etc.). De meest gestelde vragen en antwoorden over Zorg in een zorginstelling vindt u hier.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Zij zullen zo veel mogelijk maatwerk bieden door te kijken naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden. Zorg en verpleging aan huis ('thuiszorg') zit in uw zorgverzekering. Meer informatie hierover vindt u hier.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Een deel van de zorg die onder de AWBZ viel, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De rijksoverheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. Mensen kunnen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. De vergoedingen en de premie verschillen per verzekeraar.

Jeugdwet 2015
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Zij kunnen de zorg eenvoudiger en dichter bij de inwoners organiseren.

Meer informatie
Via het Zorgnieuws december 2014 of de website van de Rijksoverheid kunt u veel informatie vinden over de veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2015.