Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De Raad van Toezicht ziet er vooral op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de zorginstelling betrokken zijn. Daarnaast moet de Raad van Toezicht toezien op de manier waarop Zorggroep Oude en Nieuwe Land in de maatschappij staat en de maatschappelijke doelen dient. De Raad van Toezicht dient geen specifiek belang, maar staat onafhankelijk ten opzichte van alle bij de zorginstelling betrokken belangen.

De Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad geven advies aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • De heer drs. Frank (F.J.) Kodden


De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer Jos (J.S.) van Vliet (voorzitter)
  • De heer drs. Arie (A.W.) van der Spek
  • De heer drs.Bram (A.) Vonk
  • De heer Jan (J.G.) van der Spek
  • Mevrouw mr. Emmy (E.H.) Elgersma

Zorgbrede Governance Code
Zorggroep Oude en Nieuwe Land onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en werkt op basis van algemeen aanvaarde beginselen van corporate governance: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Reglementen
Bekijk hieronder de verschillende reglementen:

Reglement Raad van Toezicht

Visie op toezicht en toetsing inclusief informatieprotocol RvT

Anbi
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Stichting Bouw en Beheer (gebouwbeheer Zorggroep Oude en Nieuwe Land) staan geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.m. in dat onze organisatie zich inzet voor het algemeen belang, geen winstoogmerk heeft en dat onze organisatie en onze medewerkers voldoen aan geldende integriteitseisen.