ANBI status

Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.m. in dat de Stichting zich inzet voor het algemeen belang, geen winstoogmerk heeft en dat onze organisatie en onze medewerkers voldoen aan geldende integriteitseisen

Beloningsbeleid
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. Aan de chauffeurs, het bestuur en aan het secretariaat worden geen bijdragen, vergoedingen of beloningen verstrekt voor door hun verrichtte werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten
De daling van het aantal gereden kilometers van de twee bussen heeft zich in 2016 voortgezet. In het beleidsplan zijn maatregelen toegelicht om hierop in te spelen. Het bestuur van de Stichting is in overleg met het bestuur van de Zorggroep om de continuïteit van de exploitatie op de langere termijn te waarborgen.

De daling van het aantal ritten heeft impact op de inzet van de vrijwilligers. Een blijvend punt van aandacht is het bewaken van de veiligheid van de passagiers en chauffeurs. Door periodieke training, keuring en het toetsen van de ervaring van de chauffeurs wordt hierop ingespeeld. Door intensief onderhoud en regelmatige keuring wordt de kwaliteit van de bussen op peil gehouden.

De Zorggroep verstrekt maandelijkse voorschotten op de vergoeding van de ritten gereden voor de bewoners. Deze voorschotten worden periodiek afgerekend met de Stichting op basis van werkelijk gereden kilometers. Daarnaast vergoedt de Zorggroep jaarlijks eventuele tekorten in de exploitatie van de Stichting.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Bart Oenema
Penningmeester: Paul Vermeulen
Algemeen bestuurslid namens cliëntenraad: Cees van Beek
Algemeen bestuurslid namens de Zorggroep: Anita Lassche

Fiscaalnummer: 8046.35.742

Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Beleidsplan 2016 – 2020