/ De ondernemingsraad maakt zich hard voor medewerkers

“De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers van ZONL en heeft aandacht voor de driehoek die bestaat uit het belang van de cliënt, de medewerker en de organisatie. Een goede balans hierin is belangrijk’‘, licht Gerda de Jong toe, verpleegkundige in Talma Hof en 9 jaar lid van de OR.

In 2018 hadden de leden van de OR naast hun eigen vergaderingen, regelmatig overleg met de bestuurder. Ook troffen ze de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR), bijvoorbeeld bij themabijeenkomsten. Anne Zandbergen, medewerker sociaal team en al 11 jaar lid én voorzitter van de OR, vertelt waarom zoveel overleg belangrijk is: ‘‘We halen het meeste resultaat als we eerder betrokken worden als partner voor advies en meedenken. Door deze bijeenkomsten ontstaat er meer verbinding intern, wat ons helpt in besluitvormingsprocessen’‘.

Besturingsfilosofie

Een belangrijk punt dat in 2018 aan de orde kwam is de besturingsfilosofie. Deze vormt de basis voor het dagelijks handelen en dient als handvat bij de inrichting van de organisatie. In de besturingsfilosofie wordt onder andere vastgelegd op welk niveau, welke beslissingen genomen worden. Eigen regie en zelfverantwoordelijkheid zijn principes waar ZONL veel waarde aan hecht. Het dagelijks bestuur van de OR overlegt met de bestuurder of onderwerpen op strategisch niveau of op operationeel niveau behandeld worden. 

lees meer

De leden van de Ondernemingsraad v.l.n.r.: Jolanda van der Veen, Theo Prudon, Gerda de Jong, Klarissa Ouderling, Marga Dekker, Joke Verbruggen , Thea Westerhof en Anne Zandbergen.

/ 'Wij hebben in 2018 duidelijk onze positie ingenomen in de organisatie'

Startjaar VVAR staat bol van samenwerken, adviseren en ontwikkelen


Met een hapklaar advies voor het kwaliteitsprogramma Vensters van kwaliteit heeft de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) van Zorggroep Oude en Nieuwe Land het afgelopen jaar meteen de hand aan de ploeg geslagen. In haar adviserende en stimulerende rol zal de VVAR gevraagd en ongevraagd advies geven op zorgbeleid, de kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgenden en verpleegkundigen bij ZONL. Tijdens de inspiratiedag op 22 februari 2018 zag de VVAR het levenslicht, waarna het team van verpleegkundigen en verzorgenden vol enthousiasme aan de slag ging.

Ontwikkelen en stimuleren van kwalitatief goede zorg, dat is het doel van de VVAR. ‘‘Wij zijn begonnen met het geven van diverse adviezen over onderwerpen die op dit moment actueel zijn binnen de organisatie. Ook hebben we veel contact gelegd met mensen binnen de organisatie die voor ons als VVAR van belang zijn,’‘ vertelt voorzitter Antina Bosma.

‘‘In alles wat we doen zijn de kernwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land de leidraad: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Van hieruit verlenen we kwalitatief goede zorg waarbij de cliënt en de naasten centraal staan.’‘Ook signaleert de VVAR problemen en draagt ze zo nodig adviezen voor verbeteringen aan.

Advies

In een jaar tijd heeft de VVAR een breed scala aan adviezen gegeven. Zo is er actief meegedacht in het opstellen van de functieprofielen van Verpleegkundige A en B, Verzorgende IG/Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG) en bij de evaluatie en het plan Zinvolle Dagbesteding en Deskundigheidsbevordering 2019. Een concrete vraag van Thea de Boer (manager Wonen en zorg) over haar ‘‘Visie op Verpleging,’‘ kon op gepast advies rekenen. ‘‘Ik vroeg of ze het stuk wilden beoordelen en voorzien van opmerkingen en ik kreeg vanuit de verschillende invalshoeken waardevolle aandachtspunten terug. Na de aanpassingen kon het voorstel met vertrouwen aan het management worden voorgelegd,’‘ aldus Thea.  Wat valt er precies onder werken met een zorgleefplan? Ook hiervoor schreef de VVAR een advies en gaf ze tegelijk waardevolle tips over hoe dit advies het beste geïmplementeerd kon worden. Verder is het team aangeschoven bij de Raad van Bestuur, de werkgroep Kwaliteitsbevordering en is er al contact geweest met de BIG-commissie in oprichting.

Waardevolle start

Maar er is meer. Naast adviseren wil de VVAR binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land ook het bijhouden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Haar adviezen worden immers waar mogelijk onderbouwd door de ervaring van verzorgenden en verpleegkundigen en vanuit de wetenschap. Ook vinden de teamleden het heel belangrijk om contacten binnen en buiten de organisatie te onderhouden. Zo kan er veel kennis en ervaring worden opgedaan en gedeeld om het verzorgend en verpleegkundig beroep verder te professionaliseren. Terugblikkend is 2018 voor de VVAR een mooi en waardevol startjaar geweest. Antina Bosma: ‘‘Wij hebben duidelijk onze positie ingenomen in de organisatie. Vaak zijn wij uitgenodigd bij bijeenkomsten van het management en we hebben contact gelegd met medewerkers van kwaliteit. Met onze bestuurder Frank Kodden hebben we een goed contact op kunnen bouwen.’‘

Ontwikkelingen

Toch blijft waakzaamheid geboden. ‘‘Zowel binnen als buiten de muren van onze locaties zijn er volop zorgen en ontwikkelingen,’‘ waarschuwt Antina. ‘‘Denk aan een toenemende dubbele vergrijzing, een personeelstekort, een verschuiving van ziekenhuiszorg naar thuis. Hoe gaat ZONL hier mee om en hoe wil ze dit realiseren?’‘ Maar verder wil de VVAR In 2019 vooral door op de ingeslagen weg. ‘‘We leggen graag contact met onze achterban, namelijk onze verpleegkundige en verzorgende collega’s. Waar hebben zij advies in nodig? En we willen natuurlijk ook graag input van hun ontvangen. Door contact te leggen met collega VVAR’s van organisaties in de omgeving, gaan we ook ons netwerk verder uitbreiden.’‘ Nee, 2018 was voor de VVAR duidelijk nog maar het begin.

De leden van de VVAR geven gevraagd en ongevraagd advies
Tijdens de officiële start werd een taart aangesneden