/ Het kwaliteitsverbeterprogramma: Vensters van Kwaliteit

Zorggroep Oude en Nieuwe Land kreeg de mogelijkheid om vanaf 2018 deel te nemen aan het landelijke project Waardigheid & trots. Dit hebben we aangegrepen om de kwaliteit van zorg een extra impuls te geven, uitgewerkt in het project ‘Vensters van kwaliteit’. Belangrijke speerpunten hierin zijn het handen en voeten geven aan persoonsgerichte zorg en welzijn voor de bewoners, waardoor zij een zinvolle dag ervaren. Daarnaast zijn wij ons extra inhoudelijk aan het bekwamen op de landelijke kwaliteitsnormen zoals medicatieveiligheid, hygiëne, huidletsel, veilige vrijheid door methodisch werken.

Door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) werden er coaches en een strategisch adviseur beschikbaar gesteld om ons te begeleiden bij dit grote project. De interne projectleider vormde samen met de zorgmanager en bestuurder het projectteam om de voortgang te bewaken.

Eerste fase project

In de eerste fase van het project werd gestart met de verbeterroute, een route waarin de basis werd gelegd voor het nog beter leren kennen van de bewoner en in de dagelijkse zorg zoveel mogelijk tegemoet te komen aan zijn/haar wensen en behoeften. En tegelijkertijd aan de slag te gaan met het verhogen van de kwaliteit op de eerder genoemde kwaliteitsonderwerpen. Voor de medewerkers van de woonzorglocaties werden 3 startdagen georganiseerd waarin zij getraind, geïnspireerd en geïnformeerd werden d.m.v. workshops over persoonsgericht werken.

/ Zorggroep Oude en Nieuwe Land wint Innovatieprijs 2018

Marian de Boer, projectleider Vensters van Kwaliteit, neemt de Innovatieprijs in ontvangst

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is één van de zes Talma instellingen die weer heeft meegedaan aan het Talmasymposium. Tijdens het Talmasymposium in mei 2018 werd een wedstrijd georganiseerd voor innovatieve ideeën. Dit jaar presenteerden we het klavergesprek. Het klavergesprek is een nieuwe laagdrempelige gespreksmethode die in een spelvorm wordt uitgevoerd. Deze nieuwe gespreksmethode zorgt ervoor dat persoonsgerichte zorg beter te realiseren is, doordat de verzorgenden/verpleegkundigen de bewoners nog beter leren kennen. Tevens vindt er verdieping plaats, vaak ook tussen de bewoner en de mantelzorger. Zo ontstaan er mooie initiatieven die bijdragen aan het welbevinden van de bewoners.

Het publiek gaf door middel van stemmen aan dat ze het klavergesprek het beste idee vinden. Zorggroep Oude en Nieuwe Land won hiermee een trofee en een geldbedrag van € 2.500,-. Met dit bedrag kunnen we het klavergesprek doorontwikkelen voor mensen die niet kunnen lezen, zodat ook met hen een gesprek van hart tot hart gevoerd kan worden.

/ Continu verbeteren van zorg door auditcyclus

In 2018 heeft er een auditcyclus op de woonzorglocaties (intramurale zorg) plaatsgevonden. Thema’s van de audits waren medicatieveiligheid, hygiëne, methodisch werken, het zorgplan en bevoegd en bekwaam.

Nieuw binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land was in 2018 het auditen door interne auditoren samen met verpleegkundigen van de woonzorglocaties. Tot nu toe werden audits uitgevoerd door twee leden van het auditteam. Door samen met verpleegkundigen deze thema’s te auditen kon er een goed beeld gevormd worden van de situatie op de locatie.

/ Lerend netwerk en de veranderde omgeving van de ouderenzorg

In het lerend netwerk van Meriant, De Hoven en Zorggroep Oude en Nieuwe Land delen we kennis en ervaring, met als doel de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren. In 2018 wisselden we kennis en ervaring uit over medicatieveiligheid, interne audits, de kwaliteitsverslagen en het kwaliteitsplan. Ook zijn er diverse vragen onderling uitgewisseld over onder andere privacywetgeving, interne controles en infectiepreventie.

Op 6 februari jl. wisselden leden van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van Meriant, De Hoven en Zorggroep Oude en Nieuwe Land ervaringen uit. Centraal thema tijdens de bijeenkomst was hoe de raden omgaan met de veranderde omgeving van de ouderenzorg.

De bestuurders openden de bijeenkomst en gaven kort weer wat de uitdagingen zijn waar de verschillende organisaties mee te maken hebben. Aan de hand van stellingen discussieerden de raden vervolgens over diverse onderwerpen. Eén van de stellingen was bijvoorbeeld:

 ‘Als er een tekort aan personeel ontstaat, mag er een groter beroep worden gedaan op familie. Want de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van professionals en familie.’

Aansluitend gingen de raden met elkaar in gesprek. De cliëntenraden spraken onder andere met elkaar, over hoe er in een vroeg stadium mee gedacht kan worden bij het ontwikkelen van beleid. De ondernemingsraden wisselden ervaringen uit over roostering, het scholingsaanbod en het boeien en binden van medewerkers. De raden van toezicht bespraken hoe ze ontmoetingen met de dagelijkse praktijk organiseren en welke kennis en expertise ze vanuit eigen werkervaring meenemen in het toezicht houden. De deelnemers waren enthousiast over de ontmoeting en het delen van ervaringen. Ze vonden het een mooie start en zijn benieuwd hoe er in de toekomst verdere invulling gegeven wordt aan deze samenwerking. 

/ Veilige en verantwoorde zorg

Medewerkers leveren in 2018 veilige en verantwoorde zorg aan bewoners bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, dit blijkt onder andere uit het feit dat 80% van de dossiers overzichtelijk, doeltreffend en leidend zijn voor dagelijkse zorg en welzijn. Ook is er in 90% van de gevallen overdag en ’s avonds voldoende toezicht aanwezig op de huiskamers. Daarnaast worden veilige principes in de medicatieketen en hygiënevoorschriften nageleefd.

Veilige zorgkaart/risicosignalering is inzichtelijk op de woonzorglocaties en wordt opgevolgd. Risico’s worden zorgvuldig besproken in het multidisciplinair overleg en in 80% van de situaties correct vastgelegd. Veilige vrijheid is het uitgangspunt. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden gemotiveerd ingezet en in 90% van de situaties goed geregistreerd. Op de woonzorglocaties wordt door alle medewerkers (100%) geen sieraden meer gedragen. Alle medewerkers zijn bijgeschoold in goede en verantwoorde handhygiëne. Om dit te checken zijn er twee uv-lampen in omloop die door de teams gebruikt worden ter controle.

/ Goede mondzorg als aandachtsveld

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben een aantal medewerkers goede mondzorg als aandachtsveld. Eén van deze ‘aandachtsvelders‘ is verpleegkundige Annieke Kappert: ‘‘Mondzorg is nog vaak een ondergeschoven kindje binnen de zorgverlening. Dit kan leiden tot een verminderd welbevinden voor de bewoner, waarbij er bijvoorbeeld ondervoeding optreedt of een vieze adem en hierdoor zelfs minder sociale contacten.’‘

Op alle woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn aandachtsvelders bekend die collega’s helpen om de mondzorg goed uit te voeren. Zij worden ondersteund door de afdeling Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling (KBO). Het jaar 2018 stond in het teken van het polsen van medewerkers om aandachtsvelder mondzorg te worden. Na een aantal wisselingen staat er nu een stabiele groep met een aandachtsvelder op elke locatie en heeft iedereen in 2018 de e-learning gevolgd.

Pro-Da mondzorg

In 2019 is met de bijscholing begonnen. Deze wordt verzorgd door Pro-Da mondzorg. Pro-Da is de externe mondzorgprofessional waar Zorggroep Oude en Nieuwe Land mee samenwerkt en richt zich speciaal op ouderen die in verzorgings- en verpleeghuizen wonen. Met een volledig werkende mobiele mondzorgpraktijk brengt ze de zorg dichtbij de patiënten. Ideaal ook om de aandachtsvelders op hun eigen locatie te scholen. Pro-Da werkt volgens de afgesproken richtlijnen en de samenwerking is tijdens het evaluatiegesprek door Zorggroep Oude en Nieuwe Land, de bewoners en Pro-Da als positief ervaren. Het lukt om 70% van alle bewoners met een behandeling aan te melden bij Pro-Da. Binnen 6 weken is er vervolgens een mondzorgplan. De inzet van de bewoners die voor een behandeling bij Pro-Da worden aangemeld is 100%.

lees meer

/ Tevredenheid vrijwilligers gemeten

In 2018 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de vrijwilligers die op de woonzorglocaties werken. Deze meting is gedaan door middel van interviews met groepjes vrijwilligers van een woonzorglocatie. Voor deze vorm is gekozen in overleg met de vrijwilligers, omdat zij een gesprek plezieriger vinden dan het invullen van een vragenlijst. Twee medewerkers van de afdeling Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling hebben in totaal 75 vrijwilligers geïnterviewd.

Onderwerpen

  • Bent u ingewerkt, heeft u behoefte aan scholing/voorlichting over bepaalde thema’s?
  • Verricht u de werkzaamheden met plezier op deze locatie?
  • Kunt u de dingen doen die u wilt doen? Wat zou u hier willen veranderen/verbeteren?
  • Weet u waar u met uw vragen naar toe kunt, wie is de coördinator of manager van de locatie?
  • Hoe is de samenwerking met de collega’s van de zorg? Voelt u de ruimte om nee te zeggen?
  • Ervaart u voldoende waardering? Hoe vindt u de communicatie met vrijwilligers onderling?
  • Hoe vindt u de communicatie met de coördinator?
  • Weet u welke handelingen u niet mag doen?
  • Krijgt u voldoende instructie/informatie om uw taken te doen? Heeft u behoefte aan scholing?
  • Is er voldoende variatie in het vrijwilligerswerk? Kunt u voldoende eigen initiatief ontplooien?

lees meer

Aantal vrijwilligers per locatie

vrijwilligers3

'Als vrijwilliger ben ik voor de extra’s voor de bewoners'