/ Doorontwikkeling sociaal wijkteam Noordoostpolder

Na een periode van plannen vormen, besluiten nemen en sollicitaties, is het nieuwe sociale team van Noordoostpolder gestart. Het sociaal team vervangt de 'Doen! teams', zoals we die kenden. De medewerkers van het sociaal team komen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Carrefour, GGD en de gemeente.

In 2013 is de gemeente Noordoostpolder gestart met sociale wijkteams. Zij kregen toen als werknaam Doen! Daarmee werd bedoeld dat burgers in Noordoostpolder die een hulp- of zorgvraag hadden met de medewerkers van de Doen! teams in de “Doen”-modus kwamen, om mee te kunnen doen in de samenleving.

Evaluatie

Na ruim 4 jaar is er een evaluatie gehouden hoe de teams functioneerden en wat er nodig was om toekomstbestendig te zijn. Na de evaluatie volgde het (door)ontwikkelplan. Vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land zaten vanaf het begin maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen (0-4 jaar) en wijkverpleegkundigen in de sociale teams samen met buurtwerkers van Carrefour, consultenten werk en inkomen van de gemeente NOP en jeugdverpleegkundigen (4-18 jaar) van GGD Flevoland. Gezamenlijk met een procesbegeleider is een bijdrage geleverd aan wat nodig is in de doorontwikkeling. Begin 2018 hebben alle medewerkers werkzaam in de sociale teams hun motivatie opnieuw afgewogen en overwogen om vast te stellen of ze beschikbaar willen blijven voor het sociaal team Noordoostpolder.

lees meer

Sociaal wijkteam Noordoostpolder ontvangt de certificaten voor de scholing

/ Thuisbegeleiders ZONL blij met positief rapport

Team Thuisbegeleiding Steenwijkerland

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is opgenomen dat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de organisatie van maatschappelijke ondersteuning van personen met een beperking en personen met psychische of psychosociale problemen, voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. Om de kwaliteit van Wmo-voorzieningen te waarborgen wordt getoetst of zorgaanbieders voldoen aan de wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de thuisbegeleiders van ZONL in de gemeente Steenwijkerland voldoen aan alle voorwaarden die worden gesteld, zoals cliëntgerichtheid, afstemming van de ondersteuning met de cliënt en deskundig personeel. Ook is er gekeken naar de afstemming in de keten, medezeggenschap, klachtenregeling en het kwaliteitsbeleid.

De teams Thuisbegeleiding van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn erg blij met het positieve rapport van de toezichthouder.

/ ‘Sturen op financiële zelfsturing’

In 2018 zijn de medewerkers van Jeugd en Maatschappelijke Zorg in de gemeente Noordoostpolder getraind op ‘sturen op financiële zelfsturing’ door Nadja Jungmann (lector Schulden & Incasso en adviseur bij Social Force) en Marc Anderson (adviseur Social Force). In deze training werd ingegaan op stress-sensitieve dienstverlening. De scholing stond in het teken van hoe het gedrag van cliënten verandert door financiële problematiek. Waardoor leven cliënten in deze omstandigheden bij de dag? Wat stuurt ons gedrag? Ook werd de vraag gesteld: ‘Wat is motivatie?’ Medewerkers kregen concrete handvatten om motivatie te duiden en te vergroten aan de hand van het ABC (Autonomie, Betrokkenheid en Competentie).

In de training werd het stelsel van schuldhulpverlening toegelicht: Hoe zit het met de werking van gemeentelijke en wettelijke schuldhulpverlening en beschermingsbewind? Welke schuldeiser heeft welke bevoegdheden? Er werd aandacht besteed aan gesprekstechnieken, zowel motiverend als oplossingsgericht. Ook hierbij werd de ABC-methode en de ijsberg in de schijnwerpers gezet. Gespreksstrategie is ook onderdeel geweest van de training. Want hoe krijg je cliënten in beweging? Hoe kunnen cliënten ondersteund worden in een situatie waar zij zo veel stress ervaren?

/ Consultatiebureaus Steenwijkerland naar GGD IJsselland

Vanaf 1 januari 2018 is niet meer Zorggroep Oude en Nieuwe Land verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen in Steenwijkerland, maar GGD IJsselland. ‘‘De overgang is goed verlopen en voor ouders en kinderen verandert er weinig’‘, zegt Jenneke Bok van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Ouders en kinderen hebben gewoon contact met dezelfde consultatiebureauassistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen en kunnen terecht op het vertrouwde consultatiebureau in de buurt als voorheen. ‘‘We hebben ons er hard voor gemaakt dat de zeven consultatiebureaus in Steenwijkerland blijven bestaan en dit is het geval. De GGD zet alles wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd voort’‘, zegt Jenneke.

Nieuwe situatie

De gemeente besloot alle taken rondom jeugdgezondheidszorg bij één organisatie neer te leggen: GGD IJsselland. ‘‘Tuurlijk vonden we het jammer, maar we begrijpen het besluit van de gemeente ook. De nieuwe situatie is overzichtelijker en efficiënt’‘, vertelt Jenneke.

lees meer

/ Trainingen voor kinderen en hun ouders

‘Het zijn vaak de kleine dingen’


Pittige Pubers, Kids’ Skills en Partnerrelaties. Een aantal trainingen die Zorggroep Oude en Nieuwe Land met samenwerkingspartner Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op Urk organiseert. “Interessant en ook erg leuk! Waarom alles alleen doen, als je het ook kan delen en er misschien samen zelfs om kan lachen?”, zegt Jans Post, maatschappelijk werker bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land en werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het CJG is een plek waar (toekomstige) ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden, opgroeien en relaties. “We geven individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband. We zijn er voor alle inwoners van Urk. Kunnen wij je niet helpen, dan zorgen we ervoor dat je via een andere weg de juiste begeleiding krijgt”, legt Jans’ collega Nelly Bakker uit. 

Opgroeien en opvoeden

Het CJG werkt nauw samen met onder andere scholen, verenigingen en gemeente Urk. Nelly vervolgt: “Door deze samenwerkingen blijven we goed op de hoogte van wat er speelt in de samenleving. Zo kunnen we signaleren en direct inspringen op datgene waar behoefte aan is." Dit inspringen doet het CJG onder andere door het geven van trainingen gericht op veel voorkomende thema’s rondom opgroeien en opvoeden.

“Binnen de trainingen richten we ons op zaken waar veel kinderen en ouders regelmatig tegenaan lopen. Denk hierbij aan kinderen die verlegen zijn of pubers die enorm de grens op zoeken of echtscheiding. Iedereen krijgt wel eens te maken met één van deze onderwerpen. Tijdens onze trainingen bespreken we situaties, geven we tips en adviezen en gaan vooral ook de deelnemers met elkaar in gesprek.”

lees meer

Jans Post (links) en Nelly Bakker, maatschappelijk werkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land