/ ‘Samen bouwen samen aan een toekomstbestendige organisatie’

Het jaar 2018 hebben we bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) volop ingezet op de ontwikkeling en implementatie van een eigen uniek kwaliteitsprogramma ‘Vensters van kwaliteit’ genaamd. Een programma gestart in de waardeketen Wonen en zorg, met als doel deze vanaf 2019 verder door te ontwikkelen voor alle waardeketens binnen de organisatie.

Binnen 'Vensters van kwaliteit' is de methodiek van het klavergesprek ontstaan. Dit is een speelse en effectieve manier om met de bewoner en diens omgeving in gesprek te gaan over wat voor hen echt belangrijk is. Wat ertoe doet. De verkregen en gedeelde informatie uit het klavergesprek wordt vertaald in een persoonsgericht zorgleefplan. Deze methode wordt door medewerkers en bewoners zeer positief ontvangen en is zelfs beloond met een prachtige innovatieprijs! Een mooie opsteker voor alle betrokkenen!

Transitievergoeding

2018 kent helaas ook enkele dieptepunten. In 2018 was de uitspraak in Hoger Beroep met betrekking tot de transitievergoeding voor de afbouw van de huishoudelijke zorg. Het voelt nog altijd niet rechtvaardig, maar we hebben ons neergelegd bij de uitspraak van de rechter. We hebben gestreden om het juridische debat terug te brengen naar de essentie, namelijk de vraag waarvoor en voor wie transitievergoeding nu eigenlijk bedoeld is.

Een ander dieptepunt was de onder verscherpt toezicht stelling van verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord. Het was een klap in ons gezicht en deed geen recht aan het harde werken en de stappen die we aan het zetten waren om de kwaliteit op orde te brengen. We hebben volhard in ons kwaliteitsprogramma Vensters van Kwaliteit en hebben van de nood een deugd weten te maken. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) was onder de indruk van de (ook voor hen meetbare) verbeterslagen die we in een zeer korte tijd hebben gemaakt. We werden tijdens de vervolgbezoeken van de Inspectie gecomplimenteerd voor de kwaliteit van de zorgleefplannen en voor de manier waarop wij bezig zijn om persoonsgerichte zorg in de praktijk gestalte te geven.

lees meer

Frank Kodden, bestuurder ZONL

/ Terugblik op betrokken zorg in 2018

'Altijd en overal, professionals met hart voor mensen'

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van advies- en behandeling, verzorging en verpleging thuis, jeugd- en maatschappelijke zorg en wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk.

Vanuit kleinschalige teams voegen wij voor korte of langere tijd waarde toe aan het leven van unieke mensen. Onze visie op Betrokken zorg is daarbij ons kompas. Samen met de cliënt én diens omgeving maken we mogelijk dat die zorg gegeven wordt, die ook echt nodig is. Die van waarde is. Op het moment dat dit nodig is. Dat doen wij niet alleen, maar zo veel mogelijk met de professionele en informele netwerken die er zijn. Samenwerken vanuit onze kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid is waar we voor staan.

We willen onze zorg samen met de gemeenschap organiseren. Zo dichtbij mogelijk en zo passend mogelijk bij uw wens en die van uw omgeving. Ons doel is dat inwoners van ons werkgebied zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen, op de manier die bij hen past. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, kan men terecht in onze woonzorgcentra zo dicht mogelijk in de buurt. Kwaliteit en continuïteit van zorg bieden aan de inwoners van ons werkgebied en een deskundige, betrouwbare en betrokken partner zijn voor interne en externe stakeholders. Dát is onze focus en ambitie.

lees meer

/ Raad van Toezicht werkt volgens Zorgbrede Governancecode

Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de Raad van Toezicht (RvT) het belang van de cliënt en de continuïteit van de zorgverlening centraal. In het ‘Reglement Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land’ zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgesteld. De Raad van Toezicht werkt onafhankelijk. Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling tussen leden van de RvT en de organisatie.

Als toezichtkader voor het uitoefenen van taken hanteerde de Raad van Toezicht onder andere de Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi), de Regeling Verslaggeving WTZi, de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de Zorgbrede Governance Code 2017, de Wet Bestuur en Toezicht, de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden, CAO VVT, de statuten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, het Reglement voor de Raad van Toezicht voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land, de visie op Betrokken zorg en de strategische propositie. De Raad van Toezicht gebruikte dit toezichtkader in 2018 bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie.

lees meer

v.l.n.r. Jos van Vliet, Jan van der Spek, Karin Kranendonk, Hessiëlle Kerkhoff (zittend), Arie van der Spek.