/ De Centrale Cliëntenraad, oog voor alle cliënten

Anjo Geluk-Bleumink is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR), het is het overkoepelend orgaan van de cliëntenraden voor alle cliënten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De CCR geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het bestuur en is als zodanig een officieel orgaan met rechten en plichten die in de wet zijn vastgelegd. "De belangrijkste vraag die de CCR zichzelf stelt bij het opstellen van een advies is: ‘Wat betekent dit voorstel of deze maatregel voor de cliënten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land‘. En daar zijn we kritisch in", aldus Anjo.

2018 stond onder andere in het teken van verdere professionalisering van de CCR. "Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de zorgsector, landelijk en binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land, om een goed advies te kunnen geven" zegt Anjo Geluk. "Dat betekent dat we ons moeten verdiepen in beleidskwesties en veranderingen in de zorg. Hierbij krijgen we ondersteuning van Anja van Eijck. Verder gaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de basis van onze bevoegdheden veranderen. De CCR krijgt daarmee meer bevoegdheden. Het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden (LOC) adviseert ons hierbij. Ook nodigen we een aantal keer per jaar een deskundige van Zorggroep Oude en Nieuwe Land uit, om ons bij te praten over zijn of haar specialisme. Cursusdagen en contacten met andere zorgorganisaties zorgen er ook voor, dat we blijven leren". 

lees meer

Anjo Geluk-Bloemink, voorzitter CCR

/ Inspiratiemiddag over kennis maken, scholing, actuele thema’s en ontmoeting

Elk jaar nodigt de Centrale Cliëntenraad (CCR) de leden van de cliëntenraden en gasten vanuit de organisatie uit, voor een inspiratiemiddag en -avond. Het doel: kennis maken, scholing, bijgepraat worden over actuele thema’s en -heel belangrijk!- ontmoeting.

De gasten waren deze keer onder meer: Frank Kodden (bestuurder ZONL), MT-leden, leden van de VVAR, Annet Buis (Marketing & Communicatie), Maayolein Goelema (Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling) en Thecla van Aart (geestelijk verzorger). De bijeenkomst is voorbereid door Lena Hillenga van LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden), Anja van Eijck (ambtelijk secretaris van de CCR) en Anjo Geluk (voorzitter CCR).

Kwaliteitskaders

Tijdens de middagbijeenkomst zijn aan de hand van een presentatie en filmpjes de kwaliteitskaders voor de verpleeghuiszorg en de extramurale zorg besproken. Voor ZONL hebben deze (intramuraal) alles te maken met de klavergesprekken en de zorgleefplannen. Ook is iedereen bijgepraat over de WmcZ (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg) en de stand van zaken. De wet wordt ingrijpend aangepast, maar er zijn landelijk nog discussiepunten, zodat het nog even kan duren voordat de nieuwe wet een feit is. Omdat er ook in de gemeenten binnen het werkgebied van ZONL hard gewerkt wordt aan ‘dementievriendelijkheid’, besteedden we hier aandacht aan. Wat vinden wij van de filmpjes die nu op de televisie te zien zijn? Welke stappen worden gezet, zodat bewoners van wijken en buurten ingesteld raken op mensen met dementie? Aan het einde van het middagprogramma gaf Frank Kodden zijn reactie op actuele ontwikkelingen en kon hij ook het goede nieuws van de IGJ, over het opheffen van het verscherpt toezicht op Talma Hof, aankondigen.

lees meer

V.l.n.r. Jannie Bosscha, Anja van Eijck, Jan Uijthof, Jurjen Doornbos , Trijnie Bakker, Hennie de Graaf, Elly Lokhorst, Ada van Diepen, Marry Gorte, Marianne van Stormbroek, Anjo Geluk, Twan van Meijel, Lammy Major

/ De lokale cliëntenraden in 2018; actief, doortastend en betrokken

Iedere woonzorglocatie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft een actieve cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van de cliënten. Zij zien er onder andere op toe dat de kwaliteit van zorg verantwoord is en aan de kwaliteitseisen voldoet. Regelmatig overleggen zij onder andere met elkaar en de teammanager, ze organiseren informatie- en thema-avonden en andere activiteiten en zijn samen verenigd in de Centrale Cliëntenraad.

Ada van Diepen is voorzitter van de cliëntenraad van Markehof in Marknesse. Ze vertelt: "In 2018 is in Markehof een pilot gestart met P-was waarbij alle wasgoed, dus ook de persoonlijke was, naar de wasserij wordt gebracht. Van een aantal bewoners wordt de was echter gedaan door de mantelzorger. We vroegen ons af wat er met het budget wordt gedaan dat hierdoor over blijft en dat hebben we met de bestuurder besproken. In goed overleg is afgesproken dat het overgebleven budget in de activiteitenpot komt. Sinds eind 2018 neemt de activiteitencommissie deze post op in de begroting, zodat duidelijk is waar het naartoe gaat en dat het goed wordt besteed aan activiteiten die voor iedereen worden georganiseerd."

Nieuwsbrief

Eén van de activiteiten waar de cliëntenraad van Markehof zich vorig jaar ook voor heeft ingezet is de interne nieuwsbrief. "Mensen vinden het leuk om de nieuwsbrief te krijgen en kijken eigenlijk gelijk wat er in staat en of ze er zelf in staan. Er was vraag naar informatie, maar geen budget om dit via de medewerkers te doen. Vandaar dat wij dit hebben opgepakt. 

"We verzamelen het nieuws, maken de nieuwsbrief en delen hem uit. Aan de bewoners van kleinschalig wonen wordt hij voorgelezen, zo worden ook zij betrokken bij de informatie over bijvoorbeeld de avondvierdaagse en dodenherdenking en de nieuwtjes die er zijn. Het is heel prettig als wij iets ondernemen en afspreken met de bestuurder en het dan ook daadwerkelijk concreet wordt gemaakt. Dat heeft zijn weerslag in de organisatie en maakt het voor ons nog waardevoller om erbij betrokken te zijn", aldus Ada.

Belevingstuin voor De Meenthehof

De Cliëntenraad van De Meenthehof in Steenwijk is in 2018 heel actief geweest om plannen te maken en fondsen te werven voor een belevingstuin voor de bewoners. Voorzitter Jannie Bosscha vertelt: "Samen met de verzorging hebben we het project opgepakt om een belevingstuin in te richten, waar nu nog struiken en gras zijn. Graag willen we daar een aangelegde tuin met bloemen, paden en ornamenten van maken. 

lees meer

V.l.n.r. Greet Stolk (vrijwilliger en lid van de Cliëntenraad De Meenthehof), Saskia Lenis (kleindochter van een bewoonster van De Meenthehof) en Jannie Bosscha (voorzitter Cliëntenraad De Meenthehof). Zij zetten samen de eerste schep in de grond, als symbolisch begin voor de belevingstuin bij De Meenthehof.