Nazorg bij niet-aangeboren hersenletsel

Beschadiging van de hersenen en zenuwen kan op vele manieren ontstaan. Soms gebeurt dit langzaam door bijvoorbeeld een ziekte zoals Parkinson, Multiple Sclerose of een hersentumor. Het kan echter ook van het ene op het andere moment ontstaan door een beroerte of een ongeval. We spreken dan van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Zichtbare en niet zichtbare gevolgen
De zichtbare gevolgen van hersenletsel zijn duidelijk waar te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van trillingen, onstabiliteit of verlammingsverschijnselen. De onzichtbare gevolgen zijn moeilijker te herkennen. Hierbij kunt u denken aan veranderingen in het waarnemen, begrijpen, handelen en het onthouden. Maar u kunt zich ook anders gaan gedragen dan dat u of uw omgeving van u gewend is. De gevolgen van hersenletsel zijn sterk afhankelijk van de oorzaak en de plaats waar het letsel heeft plaatsgevonden in de hersenen. Deze kunnen op korte of langere termijn optreden en voelbaar worden in de thuissituatie. Soms kan het een paar jaar duren voordat het duidelijk wordt.

Begeleiding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
Het kan zijn dat u vragen heeft of krijgt die betrekking hebben op het hersenletsel zelf, de gevolgen of over de mogelijkheden op langere termijn. De speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land kunnen u hierover informatie geven en ondersteuning en begeleiding bieden in de vorm van huisbezoeken en/of telefonische consulten. Tijdens de contactmomenten gaan wij met u het gesprek aan over uw veranderde situatie en mogelijke knelpunten en hoe hiermee om te gaan.

De nazorghuisbezoeken
Het eerste bezoek betreft een oriënterend gesprek. Hierin wordt geïnventariseerd waar u, uw partner en/of kinderen specifiek behoefte aan hebben. U kunt daarbij denken aan informatie over de zichtbare of onzichtbare gevolgen na het niet aangeboren hersenletsel, de aanschaf van speciale hulpmiddelen, gebruik van vervoer, dagindeling, therapiemogelijk-heden, vrijetijdsbesteding, financiële gevolgen of contact met lotgenoten. De verpleegkundige overlegt zo nodig met huisarts of specialist en verwijst u door als dit u verder kan helpen.

Contact en meer informatie?
Tel: (0521) 53 98 15
E-mail: nahteam@zorggroep-onl.nl.