Cliëntenraad Thuiszorg

De Cliëntenraad Thuiszorg is een zelfstandig functionerend orgaan binnen de Zorggroep met duidelijke bevoegdheden en plichten. Deze staan beschreven in de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’. Medezeggenschap uitoefenen is geen doel op zichzelf. Het is een middel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten en de instelling te behartigen. De hoofdtaak van de Cliëntenraad Thuiszorg is het behartigen van de belangen van de cliënten, die thuis zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De Cliëntenraad Thuiszorg is dus een orgaan voor cliënten!

Wat doet de Cliëntenraad Thuiszorg?
De Cliëntenraad Thuiszorg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Bereikbaarheid van zorg
Uiteindelijk gaat het er om dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land dient bereikbaar te zijn voor iedereen wonend in het uitgestrekte werkgebied: gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. De Cliëntenraad Thuiszorg ziet er o.a. op toe dat dit gebeurt en dat de kwaliteit van zorg verantwoord is en aan kwaliteitseisen voldoet. De Cliëntenraad Thuiszorg draagt daaraan bij door systematisch na te gaan op welke punten de zorg verbeterd kan worden en zich daarvoor in te zetten.

Goed geïnformeerd
De Cliëntenraad Thuiszorg zorgt er voor dat deze goed geïnformeerd is over de diverse ontwikkelingen die spelen binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land en natuurlijk daarbuiten. De zorgbranche is voortdurend in beweging. Juist daarom is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft bij mensen die thuiszorg nodig hebben en wat mensen ondervinden als het gaat om de zorg- en dienstverlening die zij ontvangen.

Uw mening is belangrijk!
Zorggroep Oude en Nieuwe Land hecht veel waarde aan de adviezen van de Cliëntenraad Thuiszorg. Het is een taak van de Cliëntenraad Thuiszorg om positieve en minder positieve ervaringen van cliënten te vertalen in beleidsadviezen. Het is dus erg belangrijk dat u uw mening laat horen! Zonder uw ervaringen kan de cliëntenraad haar werk niet goed doen. Minder positieve ervaringen worden gebruikt om kwaliteitsverbeteringen te realiseren en positieve ervaringen worden gebruikt als stimulans voor de toekomst.

Samenstelling Cliëntenraad Thuiszorg
De Cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit minimaal 9 leden. De raad komt om de 6 weken bij elkaar. De leden zijn grotendeels afkomstig uit maatschappelijke groeperingen. Zij vertegenwoordigen alle cliënten. De Cliëntenraad Thuiszorg is een goede afspiegeling van de maatschappij.

Jaarverslag
De Cliëntenraad Thuiszorg stelt ieder jaar een schriftelijk verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. Op deze manier kan de raad verantwoording afleggen tegenover de Zorggroep en de eigen achterban. Een samenvatting van dit jaarverslag kunt u opvragen bij het secretariaat van de Cliëntenraad Thuiszorg of hier bekijken.

Als u een klacht heeft
Het kan gebeuren dat u om een bepaalde reden niet tevreden bent met de gang van zaken. U kunt dan een klacht indienen. Over de klachtenprocedure van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is een aparte folder beschikbaar. Indien uw klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, hoort de Cliëntenraad Thuiszorg dat graag.

Bereikbaarheid Cliëntenraad Thuiszorg
U kunt uw ervaringen opschrijven, e-mailen of doorbellen aan het secretariaat van de Cliëntenraad Thuiszorg.
Cliëntenraad Thuiszorg
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
T.a.v. Secretariaat
P/a Postbus 155
8330 AD Steenwijk
Tel.: (0521) 53 98 71
Fax: (0521) 53 99 85
E-mail: clientenraadthuiszorg@zorggroep-onl.nl