Kwaliteit van zorg

Zorg
De medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken in zelfverantwoordelijke teams en voeren zelf de regie over de uitvoering van hun werk. Zij leveren zorg waarbij de vraag van de cliënt en diens omgeving het uitgangspunt is. De zorg is van goed niveau, doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht. Tevens is de zorg afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. In gesprek met de cliënt worden gemaakte afspraken vastgelegd in een Zorgleefplan.

Kwaliteit
Zorggroep Oude en Nieuwe Land meet elke twee jaar of er kwalitatief goede zorg gegeven wordt, zoals elke zorgorganisatie in Nederland. De uitkomsten kunnen met elkaar worden vergeleken . Het onderzoeksbureau Facit voert dit cliënttevredenheidsonderzoek, de CQ, voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land uit. De laatste meting heeft in 2015 plaatsgevonden en zal in 2017 worden herhaald.

Algemene conclusie meting 2015
De algemene conclusie luidt dat de rapportcijfers bij de thuiszorg het hoogst zijn met gemiddeld een 8.2, gevolgd door somatiek (7.9) en PG een 7.5. Alle respondenten zijn zeer tevreden over de medewerkers. Wel is een kleine daling in de tevredenheid van de beschikbaarheid van personeel te zien ten opzichte van 2013. Met name bij PG wordt minder inzet van personeel ervaren. Voor belangstellenden is het hele rapport op te vragen door een mail te sturen naar: info@zorggroep-onl.nl

HKZ
Daarnaast is Zorggroep Oude en Nieuwe Land voor alle locaties in het bezit van het landelijk kwaliteitskeurmerk in de zorg: HKZ. Dit keurmerk geeft aan dat de organisatie:

  1. Goed georganiseerd is
  2. Cliënten centraal stelt.
  3. Continu werkt aan optimalisering van het aanbod.
  4. Betrouwbare resultaten presenteert.

Alle medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn volgens de wet BIG geregistreerd. Deze wet heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Uw mening
Feedback is voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land heel belangrijk. Verbeterpunten bespreken wij samen met de cliëntenraden, waarna een verbeterplan wordt opgesteld.
Wij horen het natuurlijk ook graag wanneer u tevreden bent. Dit kunt u onder andere doen door uw ervaringen te delen op Zorgkaart Nederland.